ห้อง Studio สำหรับ Live

ให้เช่าห้อง Studio พร้อม Backdrop

สำหรับ live

Facebook , Youtube

ห้องขนาด 5x5 m.

 

ห้องขนาด 5x4 m.

พร้อมไฟ+Backdrop

 

ห้องขนาด  3x3 m.

พร้อมไฟ+Backdrop